Co to jest intercyza? Ile kosztuje? Jak zawrzeć intercyzę u notariusza?

Co to jest intercyza

Z poniższego objaśnienia dowiesz się, co to jest intercyza, ile kosztuje, czym różni się od rozdzielności lub wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

Wyjaśnimy również, co jest potrzebne do zawarcia intercyzy i jak przebiega ten proces u notariusza.

Odpowiemy także na najczęściej zadawane pytania związane z podziałem majątku.

Co to jest intercyza?

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej. Umowa ta może zostać zawarta w każdej chwili, zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i podczas jego trwania.

Umowa zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego nazywana jest intercyzą.

Jeżeli małżonkowie zawierają intercyzę – majątek wspólny w ogóle nie powstaje.

Jeżeli natomiast małżonkowie wprowadzają rozdzielność majątkową dopiero po zawarciu małżeństwa – majątek wspólny przestaje istnieć z dniem zwarcia umowy majątkowej.

Kto może zawrzeć intercyzę i w jakim celu?

Intercyzę mogą zawrzeć osoby fizyczne, które zamierzają wstąpić w związek małżeński. Intercyza odnosi skutek dopiero z chwilą ważnego zawarcia związku małżeńskiego.

Jedną z częstszych sytuacji w której wprowadzenie rozdzielności majątkowej jest w pełni uzasadnione jest ochrona rodziny przed zagrożeniami, które niesie ryzykowna działalność zawodowa jednego z małżonków albo jego długi powstałe jeszcze przed małżeństwem. W takiej sytuacji, komornik dochodzący spłat zadłużenia może zająć jedynie majątek osobisty dłużnika.

W przeciwnym razie, gdyby w małżeństwie nie obowiązywała rozdzielność majątkowa, mógłby dochodzić należności także z majątku wspólnego małżonków.

Ile kosztuje intercyza?

Wysokość maksymalnej stawki taksy notarialnej za umowę majątkową małżeńską jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, zgodnie z którym stawka ta wynosi 400,00 zł.

Powyższa kwota nie uwzględnia należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%, a także kosztów wypisów aktu notarialnego.

Czy intercyzę trzeba zawrzeć u notariusza?

Umowa majątkowa małżeńska, zgodnie z polskim prawem, wymaga formy aktu notarialnego.

Oznacza to, że do podpisania intercyzy konieczna jest wizyta u notariusza.

Jeżeli forma ta nie zostanie zachowana, umowa majątkowa małżeńska będzie bezwzględnie nieważna.

Czym różni się intercyza od rozdzielności i wspólnoty majątkowej?

Intercyza i rozdzielność majątkowa to pojęcia tożsame. Oba oznaczają umowę majątkową małżeńską wprowadzającą ustrój rozdzielności majątkowej.

Różnica polega na chwili jej zawarcia. Intercyza jest podpisywana przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego, zaś rozdzielność majątkowa w czasie trwania małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do zawarcia intercyzy

Do podpisania umowy majątkowej prze zawarciem związku małżeńskiego potrzebne są wyłącznie dokumenty tożsamości obu Stron umowy.

Jak długo trwa przygotowanie do zawarcia intercyzy, a jak długo właściwe jej podpisanie u notariusza?

Podpisanie intercyzy nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Samo spotkanie u notariusza mające na celu zawarcie umowy trwa średnio około 30 minut.

Czy intercyza wpływa na długi małżonka sprzed ślubu?

Za długi powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego odpowiada ten małżonek, który je zaciągnął. Co ważne, niestety odpowiada za nie zarówno całym swoim majątkiem osobistym, jaki i wynagrodzeniem za pracę i dochodami z działalności zarobkowej.

W przypadku zawarcia intercyzy, wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej współmałżonka podlegają ochronie przed egzekucją.

Jak intercyza wpływa na dziedziczenie?

Intercyza nie ma żadnego wpływu na porządek dziedziczenia.

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową nie wyłącza małżonków od dziedziczenia po sobie nawzajem.

Jedynym dokumentem, który może wyłączyć małżonka od dziedziczenia jest testament pozbawiający drugiego małżonka prawa do zachowku (tzw. testament z wydziedziczeniem).

Czy do zawarcia intercyzy potrzebna jest zgoda i podpis małżonka?

Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową jest wymagana zgoda obojga małżonków.

Nie ma prawnej możliwości, aby zawrzeć intercyzę bez wiedzy i zgody drugiej strony umowy.

Jaki jest wpływ intercyzy na podatki i zeznania podatkowe?

Intercyza wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej. Polega on na tym, że małżonkowie w ogóle nie mają majątku wspólnego, każdy z małżonków posiada swój majątek odrębny i zarządza nim samodzielnie. Co za tym idzie, małżonkowie nie posiadają wspólnych zobowiązań podatkowych.

Warto dodać, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko małżonkowie którzy posiadają ustrój wspólności ustawowej przez cały rok podatkowy mogą się wspólnie rozliczać ze swoich dochodów.

Czy intercyza wpływa na dzieci osób, które ją zawierają?

Intercyza nie ma najmniejszego wpływu na stosunki rodzinne między rodzicami a dziećmi. Obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach bez względu na obowiązujące w ich małżeństwie stosunki majątkowe.

Czy intercyza zawarta w Polsce jest uznawana za granicą?

Przedmiotowa kwestia jest uzależniona od obowiązujących między Polską a krajem trzecim umów dwustronnych, traktatów międzynarodowych oraz Rozporządzeń, a także od ustawodawstwa kraju, w którym umowa ta ma odnieść skutek prawny.

Czy warunki intercyzy można później zmieniać?

Intercyza, jak każda umowa majątkowa małżeńska, może być zmieniona. Obowiązuje tak długo, dopóki trwa małżeństwo i dopóki małżonkowie jej nie rozwiążą albo nie zmienią.

Jak intercyza wpływa na prowadzoną działalność gospodarczą (firmę)?

Małżonek, który prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie odpowiada za zobowiązania swojej firmy.

Nie potrzebuje zgody małżonka na zaciąganie zobowiązań, nabywanie nieruchomości lub praw w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Przepisy dotyczące intercyzy

Intercyza jest uregulowana w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ