Pełnomocnictwo notarialne – cena i zastosowanie

Pełnomocnictwo notarialne cenaPełnomocnictwo notarialne – cena jego sporządzenia, jakie są jego rodzaje i przy jakich czynnościach będziemy go potrzebować? 

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię istotę tej instytucji.

Jest wiele sytuacji, w których potrzebne będzie skorzystanie z takiego pełnomocnictwa, w związku z tym warto wiedzieć m.in. jakie dokumenty są potrzebne do jego przygotowania.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Co to jest pełnomocnictwo notarialne?

W sytuacjach w których nie jesteśmy w stanie osobiście załatwiać swoich spraw, czy uczestniczyć przy dotyczących nas czynnościach prawnych możemy ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik działa w naszym imieniu i na naszą rzecz. Przy większości czynności takiego pełnomocnika można ustanowić. Są jednak wyjątki. Do najbardziej popularnych czynności, które musimy dokonać osobiście możemy zaliczyć testament i poświadczenie dziedziczenia u notariusza.

Pełnomocnictwo, co do zasady może być udzielone w dowolnej formie, chyba że zawiera umocowanie do dokonania czynności, dla której przewidziana została forma szczególna. W takim wypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej formie szczególnej.

Możemy wyróżnić następujące formy pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej – najczęściej udzielane do czynności tzw. zwykłego zarządu, tj. reprezentowania przed instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, w tym urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia

Uwaga! Coraz częściej jednak wiele instytucji i urzędów nieufnie traktuje pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej i życzy sobie pełnomocnictw co najmniej z podpisem notarialnie poświadczonym. Można więc uznać, że powoli zwykła forma pisemna dla pełnomocnictwa przestaje mieć rację bytu.

  • Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym – coraz częściej stosowane na życzenie Klientów do czynności zwykłego zarządu, wymienionych powyżej oraz do czynności, do których, zgodnie z przepisami prawa wymagana jest taka forma pełnomocnictwa, np. do zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do sprzedaży przedsiębiorstwa czy udziału w licytacji
  • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – wymagane jest zawsze w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami np. do zbycia/ nabycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego, do zniesienia współwłasności, działu spadku w skład którego wchodzi nieruchomość

Kiedy może przydać się pełnomocnictwo notarialne?

Coraz częściej Klienci wybierają formę aktu notarialnego dla swojego pełnomocnictwa, nawet dla czynności, które takiej formy nie wymagają.

Pozwala to sporządzić dokument:

 • który jest poprawnie sformułowany,
 • którym nasz pełnomocnik może się posłużyć wielokrotnie przy wielu czynnościach,
 • którego żadna osoba fizyczna czy urząd nie zakwestionuje.

Czy każdy może być pełnomocnikiem?

Co do zasady, pełnomocnikiem jest osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Kodeks cywilny dopuszcza bycie pełnomocnikiem także przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, to jest:

1) małoletniego powyżej 13. roku życia,

2) osobę wobec której orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe lub ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego.

Nie budzi jednak wątpliwości, że zawsze ustanawiany jest pełnomocnik, który jest osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której trzynastolatek przychodzi do notariusza i ma reprezentować np. swoją mamę przy nabyciu nieruchomości.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Najważniejszymi przyczynami wygaśnięcia pełnomocnictwa są:

 • upływ terminu, na jaki pełnomocnictwo było udzielone,
 • ustanie stosunku prawnego, z którego wynikało umocowanie (np. wygasła umowa o pracę ustanowionego w ramach czynności służbowych pełnomocnika),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika,
 • odwołanie pełnomocnictwa,
 • śmierć mocodawcy,
 • śmierć pełnomocnika.

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa zrzeknie się możliwości odwołania pełnomocnictwa. Można zrzec się odwołania pełnomocnictwa, kiedy pełnomocnika i mocodawcę wiąże jakiś stosunek prawny, który jest podstawą pełnomocnictwa. Dla przykładu można wskazać zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży. Skoro  osoba X zobowiązała się do zawarcia w przyszłości z osobą Y umowy sprzedaży nieruchomości, to celem zabezpieczenia tego zobowiązania osoba X może udzielić osobie Y nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia z osobą X umowy sprzedaży.

Co ważne, do odwołania pełnomocnictwa notarialnego udział notariusza nie jest już wymagany. Odwołanie pełnomocnictwa dochodzi do skutku przez złożenie pełnomocnikowi oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa przez osobę udzielającą pełnomocnictwa (mocodawcę). Odwołanie takie następuje z chwilą dojścia do pełnomocnika tego oświadczenia w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Przepisy nie wymagają dla odwołania pełnomocnictwa formy szczególnej, co oznacza, że może zostać złożone w formie dowolnej. Zalecałabym jednak zachowanie formy pisemnej dla celów dowodowych.

Pełnomocnictwo notarialne – cena

Co jest potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego?

Do sporządzenia pełnomocnictwa u notariusza wymagane są:

 • dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
 • dane osobowe osoby lub osób, którym chcemy udzielić pełnomocnictwa (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL),
 • określenie zakresu pełnomocnictwa (Klient proszony jest o informację do jakich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo; przy pełnomocnictwach udzielanych do konkretnych czynności będzie poproszony także o bardziej szczegółowe informacje np. przy pełnomocnictwie do sprzedaży nieruchomości – dane nieruchomości, która ma być objęta pełnomocnictwem).

Należy pamiętać, że udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością jednostronną, co oznacza, że niezbędna jest obecność u notariusza wyłącznie osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy). Obecność pełnomocnika nie jest obowiązkowa. Oczywiście nie ma przeszkód, aby także brał udział w czynności.

Ile wynosi cena pełnomocnictwa notarialnego?

Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo notarialne, cena zależy od kilku czynników. Odnośnie wynagrodzenia notariusza, jest ono regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) i jest następujące:

 • pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł (+23% VAT),
 • pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł (+23% VAT).

Kwoty te nie obejmują kosztów wypisów, za które notariusz pobierze opłatę 6 zł (+23% VAT) za jedną stronę aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo notarialne. Cena takiego rozwiązania nie jest jak widać wygórowana, a zalety przemawiające za skorzystaniem z takiej instytucji są naprawdę istotne.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ