Ile kosztuje notariusz przy zakupie działki? Zarys kosztów

Ile kosztuje notariusz przy zakupie działki?Zakup nieruchomości gruntowej wiąże się z wieloma dodatkowymi opłatami. Oprócz samej ceny działki należy pamiętać o kosztach związanych z notariuszem czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ile kosztuje notariusz przy zakupie działki? Z jakimi opłatami sądowymi trzeba się liczyć? O jakich dokumentach trzeba pamiętać przy dokonywaniu tej czynności? W niniejszym artykule postaram się udzielić szczegółowych odpowiedzi na te i inne pytania.

O tym trzeba pamiętać przy zakupie działki

Jak przebiega zakup działki?

Zgodnie z polskim prawem, nabycie każdej nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowej, nazywanej często potocznie przez Klientów działką wymaga udziału notariusza. Przeniesienie własności nieruchomości wymaga bowiem formy aktu notarialnego.

Procedura nabycia działki najczęściej wygląda tak, że po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości Klienci zwracają się do notariusza w celu przygotowania umowy sprzedaży nieruchomości. Wówczas notariusz ma za zadanie, na podstawie dostarczonych przez Strony dokumentów i informacji sporządzić taką umowę, która będzie chroniła interesy obu Stron. Przed umówionym spotkaniem, na życzenie Klientów, notariusz może wysłać Stronom projekt takiej umowy, aby mogły się z nim zapoznać.

Jakie są podatki związane z zakupem działki?

Sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania umowy i ciąży na Stronie Kupującej. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Warto wiedzieć, że nie ma potrzeby korzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego. Wartość rynkową nieruchomości określają same Strony, a w praktyce jest to po prostu cena nieruchomości. Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości wynosi 2%.

Jakie są opłaty sądowe przy zakupie działki?

Przy nabyciu działki konieczne jest ujawnienie prawa własności Strony Kupującej w księdze wieczystej. Oznacza to, że należy wnieść za pośrednictwem notariusza dokumentującego umowę opłatę sądową konieczną do przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego.

W zależności od konstrukcji prawnej danej nieruchomości oraz oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej mogą okazać się niezbędne inne wpisy w księgach wieczystych. Dla przykładu można wymienić sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej lub odłączenie działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

Wysokość opłat sądowych została przewidziana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

    • wpis własności – 200 zł
    • odłączenie nieruchomości lub jej części i założenie dla niej nowej księgi wieczystej – 60 zł
    • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej – 60 zł

Jakie dokumenty są potrzebne podczas dokonywania zakupu działki?

Przy dokumentowaniu sprzedaży działki notariusz w pierwszej kolejności sprawdzi podstawę nabycia tej nieruchomości przez Stronę Sprzedającą. Na jej podstawie będzie w stanie określić jakie dokumenty są jeszcze konieczne do przedstawienia przez Stronę Sprzedającą.

Poniżej przedstawiam standardową listę dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy sprzedaży działki, ze wskazaniem organów upoważnionych do wydania dokumentów wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego są wymagane:

  • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą (wydaje starosta właściwy ze względu na położenie nieruchomości) – dokument ten określa m.in. położenie, aktualny obszar jak i granice działki, uwidocznione na nim są budynki wybudowane na działce, jest konieczny zarówno aby sprostować oznaczenie działki w księdze wieczystej jak i aby odłączyć działkę z księgi wieczystej i założyć dla niej nową księgę wieczystą,
  • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nabywanej działki (wydaje urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości) – dokument potwierdzający przeznaczenie działki w planie miejscowym uchwalonym przez daną gminę, potwierdzający m.in. że działka jest działką budowlaną, jakie są warunki zabudowy na danym terenie, czy są szczególne wymagania odnośnie działań na tej nieruchomości,
  • zaświadczenie o tym, że działka nie leży na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (wydaje urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości) – dokument jest konieczny z tego względu, że w uchwale rada gminy może ustanowić na swoją rzecz prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, zaś w przypadku zawarcia umowy bez zastrzeżonego prawa pierwokupu na rzecz gminy umowa jest nieważna,
  • zaświadczenie o tym, że działka nie leży na terenie, dla którego sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu lub wydano decyzję określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starosta właściwy ze względu na położenie nieruchomości) – dokument jest konieczny z tego względu, że w przypadku sprzedaży działki objętej uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej działki, zaś w przypadku zawarcia umowy bez zastrzeżonego prawa pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych umowa jest nieważna.

Przedstawienie wyżej wymienionych dokumentów zapewni Stronom umowy bezpieczeństwo oraz pewność dotyczącą stanu faktycznego i prawnego danej nieruchomości.

Ile kosztuje notariusz przy zakupie działki?

Jakie są koszty notariusza przy zakupie działki?

Koszty zawarcia umowy sprzedaży działki zależą między innymi od przeznaczenia danej działki (budowlana, rolna, rekreacyjna) oraz jej wartości rynkowej.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przykładowo, wysokość wynagrodzenia notariusza przy zakupie działki budowlanej o wartości 300.000 zł wynosi 985 zł netto, zaś działki o innym przeznaczeniu, np. rekreacyjnej, przy tej samej wartości to koszt 1.970 zł netto.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tego ile kosztuje notariusz przy zakupie działki zapraszam do kontaktu.

Czy wszystkich opłat dokonuje się bezpośrednio u notariusza, czy też trzeba pamiętać o samodzielnym uregulowaniu opłat skarbowych i sądowych?

Wszelkie opłaty publicznoprawne wymagane przy zakupie nieruchomości obliczane są przez notariusza i płatne za jego pośrednictwem. Notariusz, po sporządzeniu takiej umowy, w terminach określonych ustawowo, przesyła należne kwoty, wraz z odpowiednimi deklaracjami właściwemu urzędowi skarbowemu (podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz sądowi wieczystoksięgowemu (opłaty sądowe). Oznacza to, że Strona Kupująca nie musi już martwić się żadnymi formalnościami związanymi z podatkami należnymi od takiej transakcji.

Przy zakupie nieruchomości trzeba pamiętać o dodatkowych kosztach. Zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania informacji o ich wysokości.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ