Obrót nieruchomościami

Sporządzamy czynności dotyczące nieruchomości gruntowych, praw użytkowania wieczystego gruntów, lokali stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, w tym:

 • umowy sprzedaży nieruchomości – umowy przeniesienia własności nieruchomości, w tym umowy sprzedaży mieszkania, za cenę (zarówno pomiędzy osobami fizycznymi jak i prawnymi, w tym za środki własne oraz pochodzące z kredytu bankowego, a także nieruchomości obciążone hipotecznie),
 • umowy darowizny – nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości, najczęściej na rzecz osób bliskich (również z udziałem małoletnich oraz z ustanowieniem służebności mieszkania),
 • umowy zamiany – przeniesienie własności rzeczy w zamian za przeniesienie własności innej rzeczy (zarówno praw jak i nieruchomości),
 • umowy zniesienia współwłasności – umowy przeniesienia własności mające na celu wyjście współwłaścicieli ze współwłasności (zarówno odpłatne jak i nieodpłatnie, także pomiędzy osobami niespokrewnionymi),
 • umowy dożywocia – przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie (z uwzględnieniem indywidualnych życiowych potrzeb dożywotnika),
 • umowy deweloperskie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w tym dotyczące budynków wielomieszkaniowych jak również bliźniaczych),
 • umowy przeniesienia własności z innych tytułów prawnych (np. po umowach warunkowych sprzedaży, w celu zwolnienia się z obowiązku świadczenia, w zamian za przejęcie długu, w celu pokrycia udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej),
 • ustanawianie hipotek – prawa zabezpieczającego wierzytelność, najczęściej wierzytelność banku z tytułu udzielonego kredytu (zarówno na rzecz osób fizycznych jak i osób prawnych, w tym banków),
 • ustanawianie służebności:
  • osobistej – zapewniającej oznaczonej osobie możliwość dożywotniego korzystania z nieruchomości w oznaczonym zakresie,
  • gruntowej – zapewniającej właścicielom jednej nieruchomości możliwość korzystania w oznaczonym zakresie z innej nieruchomości np. przejścia, przejazdu,
  • przesyłu – zapewniającej dostawcom mediów korzystanie z nieruchomości w określonym zakresie,
 • ustanawianie praw użytkowania – prawo do używania nieruchomości i do pobierania jej pożytków (zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych, w tym ruchomości oraz nieruchomości),
 • przekształcanie spółdzielczych własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności lokali (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych),
 • umowy o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnych (w zakresie miejsc postojowych w halach garażowych, naziemnych miejsc postojowych, balkonów/ tarasów/loggi/ogródków, komórek lokatorskich, boksów rowerowych, terenów osiedlowych),
 • umowy przedwstępne – umowy na mocy których strony zobowiązują się do zawarcia danej umowy w przyszłości (w tym sprzedaży, zamiany, podziału majątku wspólnego między małżonkami, podziału majątku spadkowego między spadkobiercami, zniesienia współwłasności, darowizny, a także rozwiązanie umowy przedwstępnej),
 • złożenie wniosku wieczystoksięgowego – jeśli akt notarialny obejmuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej notariusz zamieszcza w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i wypis tego aktu przesyła z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów, gdyż:

 • każda czynność jest inna, ponieważ ma swój indywidualny charakter,
 • inne są również oczekiwania stron, bywają rozbieżne,
 • pozornie porównywalne czynności wymagają nieraz odmiennych dokumentów,
 • wielokrotnie po rozmowie z notariuszem zdarza się, że Klient decyduje się na inny sposób załatwienia sprawy, niż początkowo planowany.

Kontakt


Podczas rozmowy z Państwem ustalimy: rodzaj czynności notarialnej, dokumenty niezbędne do jej dokonania, dogodny termin oraz wysokość opłat. Wszelkie konsultacje z notariuszem w ramach przygotowywanych przez nas czynności są bezpłatne.

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Notariusz Joanna Maniszewska-Ejsmont

Joanna Maniszewska-Ejsmont - Notariusz od 2015 roku, specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, spadkowym i rodzinnym.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ