Kancelaria notarialna – zakres usług

Nasza kancelaria notarialna oferuje profesjonalną obsługę przy dokonywaniu wszystkich czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz nieodpłatnie udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Do katalogu czynności notarialnych świadczonych przez notariusza w naszej kancelarii notarialnej należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie (na żądanie stron) projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Forma aktu notarialnego jest najwyższą formą czynności prawnej przewidzianą przez przepisy prawa polskiego. Akt notarialny sporządzany jest zarówno wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa jak i w przypadku, gdy taka jest wola stron. Niezachowanie formy aktu notarialnego w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, skutkuje nieważnością czynności prawnej.

Szczegółowe informacje

Miejsce wykonania czynności notarialnych

Co do zasady, notariusz dokonuje czynności w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonane także poza siedzibą kancelarii notarialnej. Każdorazowo decyzję o dokonaniu czynności notarialnej poza kancelarią notarialną podejmuje notariusz.

Obowiązki notariusza

Rolą notariusza jako funkcjonariusza publicznego jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Podczas dokonywania czynności notarialnych czuwa on nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość podczas wykonywania czynności notarialnych. Informacji o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Język czynności notarialnych

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w języku polskim. W sytuacji, gdy Strona nie włada językiem polskim, przy dokonywaniu czynności notarialnej konieczna jest pomoc tłumacza przysięgłego języka, którym Strona włada.

Dokumenty notarialne

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MANISZEWSKA-EJSMONT
NOTARIUSZ